PODCAST

Heikkisen ajatushautomo

Heikkisen ajatushautomo - ravintoa aivoillesi Nälkämaasta.

Heikkisen ajatushautomo

Episodes

You can listen episodes under the area!


Opintojaksolla käsitellään sosiaalialan työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, asiakasprosessia, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö sekä järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena.

Tämä opintojakso kuuluu sosiaalialan menetelmät asiakkaiden ohjaamisessa ja kuntoutuksessa -kokonaisuuteen.

Tämä luentosarja on osa Kajaanin ammattikorkeakoulun sosionomikoulutusta.

Julkaistu 30.6.2021

Musiikki: FreeBeats.io

Kirjallisuus: 

Aaltio, E. & Isokuortti, N. (2019). Systeemisen lastensuojelun toimintamallin ydinelementit. Helsinki:THL.​

Duodecim. (2020). Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 22.6.2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi​

Fagerström, K. (2016). Ihmissuhteita rakentava ja ylläpitävä lastensuojelu. Hackneyn malli ja systeeminen käytäntö lastensuojelussa. Helsinki: THL.​

Finne-Soveri, H., Äijö, M., Tolonen, E., Rehula, P., Vähäkangas, P., Patronen, M., Autio, T., Haimi-Liikkanen, S., Havulinna, S. (2020). Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä. TOIMIA-suositus. Viitattu 22.6.2021.​

Flinck, A. (2013). Rakennamme sovintoa. Opas rikosten ja riitojen sovitteluun. Helsinki: THL.​

Halava, I., Pantzar, M. & Lukin, E. 2018.  Kansalaisjärjestö jälkiteollisessa artistiyhteiskunnassa. Helsinki: STEA.​

Helminen, J. (toim.). (2016). Sosiaaliohjaus – lähtökohtia ja käytäntöjä. Helsinki: Edita.​

Juhila, K. (2006). Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.​

Karjalainen, P., Metteri, A. & Strömberg-Jakka, M. (2019). TIEKARTTA 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Helsinki: STM. Viitattu 23.6.2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4076-5

Karvinen-Niinikoski, S. (2010). Ongelmanratkaisuperinne ja kriittinen ammatillisuus sosiaalityössä. Teoksessa Laitinen, M. & Pohjola, A. (toim.). Asiakkuus sosiaalityössä. Helsinki: Gaudeamus.​

Latvanen, K. (2010). Alkoholismi sairautena AA:n ”Isossa Kirjassa”. Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010):1. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209117692

Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita.​

Rahikka, A. (2008). Verkko-ohjaus ja –neuvonta. Teoksessa Reijonen, M. & Strandén-Mahlamäki, T. (toim.). Oivaltava kohtaaminen. Menetelmiä ihmissuhdetyöhön. Helsinki: WSOYpro.​

Seikkula, J. & Arnkil, T. (2005). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

Strandén-Mahlamäki, T. (2008). Kirjallisuusterapeuttiset harjoitukset työvälineenä. Teoksessa Reijonen, M. & Strandén-Mahlamäki, T. (toim.). Oivaltava kohtaaminen. Menetelmiä ihmissuhdetyöhön. Helsinki: WSOYpro.​

Saari, M., Heikkinen, M., Kaakinen, V. & Sirviö, K. (2021). Selvitys osaamis- ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa ja sosiaalialalla.​

Salmenkangas, M. (2008). Sovittelu ongelmien ja konfliktien ratkaisussa. Teoksessa Reijonen, M. & Strandén-Mahlamäki, T. (toim.). Oivaltava kohtaaminen. Menetelmiä ihmissuhdetyöhön. Helsinki: WSOYpro.​

Suomen Kirjallisuusterapia ry.(2021). Mitä kirjallisuusterapia on? http://kirjallisuusterapia.net/kirjallisuusterapian-historiaa/ Viitattu 21.6.2021.​Tervetuloa ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä opintojaksolle.

Saat yleiskuvan sosionomin ammatista ja tiedät perusteet sosionomin osaamiselle. Opintojakso luo perustaa sosionomin ammatti-identiteetin muodostumiselle sekä tiedoille ja taidoille, joita tarvitset sosiaalialalla työskennellessäsi.

Tämä luentosarja on osa Kajaanin ammattikorkeakoulun sosionomikoulutusta.

Julkaistu 30.6.2021

Musiikki: FreeBeats.io


Kirjallisuus:

Ala-Nikkola M. & Sipilä J. (1996). Yksilökohtainen palveluohjaus (Case Management) – uusi ratkaisu palvelujen yhteensovittamisen ikuisiin ongelmiin. 

Arene. (2017). Sosionomi tuottaa hyvinvointia läpi elämänkaaren: Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen edistäjänä. Helsinki: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto. ​

Arnkil, T. 2000. Palveluiden dialoginen kehittäminen kunnissa. Helsinki: Stakes.​

Arnkil R. & Spangar T. & Jokinen E. 2007. Hyvä vertaisoppiminen kuntatyön arjessa. Helsinki: Suomen kuntaliitto. ​

Harari, Y. (2018). 21 oppituntia maailman tilasta. Bazar Kustannus Oy.​

Helminen, J. (toim.). (2016). Sosiaaliohjaus – lähtökohtia ja käytäntöjä. Helsinki: Edita.​

Landgrén, S. & Pesonen, T. (2017). Vastavalmistuneiden urapolut 2017. Helsinki: Talentia. ​

Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita.​

Saari, J., Eskelinen, N. & Björklund, L. 2020. Raskas perintö. Ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa. Tallinna: Gaudeamus.​

Sennett, R. 2004. Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. Tampere: Vastapaino.​

Sipilä, J. (1973). Sosiaalipolitiikka. Helsinki: Tammi.​

Suominen, S. & Tuominen, M. (2007). Palveluohjaus: portti itsenäiseen elämään. Helsinki: Profami Oy.​

Särkikoski, T., Turja, T., & Parviainen, J. (2020). Robotin hoiviin? Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia palvelurobotiikkaan. Tampere: Vastapaino.​

Virkkunen, J. (2007). Kehittämistyön murros sosiaalialalla: hankekehittämisestä rajat ylittävään konseptikehittämiseen. Konsepti – toimintakonseptin uudistajien verkkolehti. Helsinki: Helsingin yliopisto. ​

Waris, H. 1968. Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka. ​


Heikkisen ajatushautomo - ravintoa aivoillesi Nälkämaasta osa 2. Päivän aihe: äärimmäistä johtajuutta potilas- ja asiakasturvallisuuteen?Palaute: https://twitter.com/mj_heikkinen. 

Beat Provided By https://freebeats.io Produced By White Hot


Heikkisen ajatushautomo - ravintoa aivoillesi Nälkämaasta osa 1. 

Päivän aiheita: miksi strategiaa ja johtamista tarvitaan? mitä lakisääteisiä suunnitelmavelvoitteita? mikä on JHS179? mitä strategisia työkaluja on olemassa? Palaute: https://twitter.com/mj_heikkinen. Musiikki: Beat Provided By https://freebeats.io, produced By White Hot